Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Fieretvis.nl biedt diensten aan betreffende het verkopen van vis en aanverwante artikelen binnen Nederland en België.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Fieretvis.nl: de besloten vennootschap Fieret In- en Verkoop BV gevestigd aan de Industrieweg 13, 4501 PM te Oostburg, ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Zuidwest Nederland onder handelsregisternummer 21019391.
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan fieretvis.nl opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Website: de door fieretvis.nl gehouden website met als URL http://www.fieretvis.nl.
1.3. Fieretvis.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Fieretvis.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan fieretvis.nl verzonden. Deze gegevens zijn door fieretvis.nl ontvangen; of
– Fieretvis.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door fieretvis.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door fieretvis.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege fieretvis.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Fieretvis.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die fieretvis.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, fieretvis.nl geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door fieretvis.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling Bij bestellingen via de website kan de koper betalen middels de daar aangegeven betalingswijzen.

5. Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de koper door of namens fieretvis.nl afgeleverd of op de door koper opgeven bezorgdatum. De door fieretvis.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat fieretvis.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking.
5.5 Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via onze webshop. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van fieretvis.nl zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is fieretvis.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Fieretvis.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7. Persoonsgegevens
Fieretvis.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door fieretvis.nl intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Fieretvis.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Fieretvis.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De koper vrijwaart fieretvis.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9. Overige bepalingen
9.1. Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die fieretvis.nl, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is fieretvis.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door fieretvis.nl worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.

Klik hier om contact op te nemen.

Leveringsvoorwaarden

Spartel vers! Fieretvis.nl heeft als doel vis zo vers als maar mogelijk is bij u thuis te bezorgen. Direct na de aanvoer vanaf zee wordt de vis in Oostburg verwerkt, verpakt en verzonden. Dit gebeurt in één of meer koelboxen met Ice Gel Packs. Zo blijft een lage temperatuur gewaarborgd en komt de vis gegarandeerd koel en vers bij u aan. U kunt als horeca-eigenaar of als consument bij fieretvis.nl vis bestellen tegen groothandelsprijzen!

Diepvries producten Bevroren producten kunnen over het algemeen niet opnieuw worden ingevroren.

Bezorging in Nederland en België Nadat u de bestelling hebt geplaatst wordt deze per direct door ons behandeld. U krijgt van fieretvis.nl een bevestiging per e-mail van uw bestelling.

Bestel- en bezorgdagen Als u van maandag t/m donderdag voor 16:00 uur bestelt, heeft u uw bestelling de volgende dag of de dag daarop uw bestelling in huis. Er wordt bezorgd van dinsdag t/m vrijdag in de avond.

Ontvanger Gelieve bij twijfel of er wel iemand aanwezig kan zijn op uw adres om de bestelling in ontvangst te nemen, het adres van een van uw buren als afleveradres weer te geven. In het uitzonderlijke geval dat de bestelling niet kan worden afgeleverd, dan wordt deze naar ons teruggestuurd. Reclameren of terugstorten van de betaling is in dit laatste geval niet meer mogelijk, omdat wij de vis niet meer kunnen verkopen.

Verzendkosten Bij bestellingen tot vijftigeuro betaald u €15,- verzendkosten. Bij bestellingen tot honderdeuro betaald u €10,- verzendkosten. Bij bestellingen vanaf  honderdeuro betaald u géén verzendkosten.

Een ander afleveradres Indien u de vis graag op een ander adres dan uw huisadres wilt laten afleveren, dan kan dat ook. Als u zelf niet in staat bent om thuis uw bestelling te ontvangen en u bijvoorbeeld uw werkadres opgeeft als afleveradres, dan leveren wij daar af. Bij het opgeven van de bestelling moet u dan dit andere afleveradres duidelijk vermelden.

Artikel niet meer op voorraad? Indien één of meerdere door u bestelde artikelen niet meer op voorraad zijn, om welke reden dan ook, dan wordt het geld voor de ontbrekende goederen teruggestort op dezelfde rekening, die u voor uw betaling gebruikt heeft. In dat geval sturen wij u een bericht via e-mail.

Bedrijven Als bedrijf buiten Nederland, maar binnen de EEG betaalt u geen btw over uw bestelling. Wij checken echter elke aanmelding van bedrijven. Mocht er sprake zijn fraude of misbruik, dan krijgt u een e-mail, waarin u via een daar aangegeven link alsnog de vereiste btw moet betalen, voordat wij tot levering overgaan.

Vragen? Wij helpen u graag! Achter fieretvis.nl staat een betrouwbaar adres. Ons bedrijf heeft een reputatie hoog te houden wanneer het gaat om de levering van de meest verse vis, goede service en betrouwbare levering. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Verpakkingswijze

Gekoeld verzonden Om een verse en gekoelde toelevering te garanderen, maken wij bij onze verzendingen gebruik van EPS thermoboxen en Ice Gel Packs (deze kunt u hergebruiken). Aan de buitenzijde van de boxen worden de labels van de pakketdienst geplakt met daarop het adres van de ontvanger en van de afzender.

Consumeren Het is belangrijk, dat u de vis bij aankomst direct consumeert of invriest. Als u bevroren vis wilt ontdooien, raden wij u aan deze een nacht tevoren in de koelkast te leggen. Op deze wijze blijft de versheid van onze producten en uw vis gegarandeerd.